Slovakian

Sme podnikatelia, aktivisti, akademici, zástupcovia korporácií, verejných agentúr a vývojári. V priebehu rokov sme používali rôzne názvy pre vyjadrenie toho, čo robíme – išlo o názvy ako Moje dáta (My Data), Vlastné dáta (Self Data), VRM (Vendor Relations Management – Manažment dodávateľského vzťahu), Internet mňa (Internet of Me), PIMS (Personal Information Management Services, Služby správy osobných informácií) a tak ďalej. Popritom sme mali vždy na zreteli náš spoločný cieľ: a to posilniť jednotlivcov prostredníctvom ich osobných dát, čím im a ich komunitám pomôžeme k tomu, aby mohli rozvíjať svoje vedomosti, robiť informované rozhodnutia a vedome a efektívnejšie spolupracovať medzi sebou, ako aj s rôznymi organizáciami.

V posledných rokoch sme spoločne vytvorili sieť, ktorej členovia zdieľajú svoje skúsenosti, vyvíjajú spoločné projekty, stretávajú sa na MyData konferencii a kolektívne sa usilujú o to, aby bol prístup k osobným dátam viac zameraný na človeka.

Nastal čas, aby sme túto našu prácu ukázali svetu a preukázali jej potenciálny vplyv na jednotlivcov, spoločnosť a ekonomiku. Veríme, že nastal čas verejne presadzovať hodnoty, ktoré nás poháňajú – a vyzývame tých, ktorí zdieľajú tieto hodnoty, aby sa nimi riadili. Pridajte sa k nám v zmene paradigmy osobných dát. Pripojte sa k nám pri vytváraní hnutia Moje Dáta.

 

DEKLARÁCIA PRINCÍPOV MOJICH DÁT

Keďže význam osobných údajov v spoločnosti neustále rastie, je čoraz naliehavejšie zabezpečiť, aby boli jednotlivci schopní poznať a kontrolovať svoje osobné dáta, ako aj aby z nich získavali vedomosti a nárokovali si svoj podiel na benefitoch, ktoré so sebou dáta prinášajú.

Dnes je rovnováha síl masívne naklonená k organizáciám, ktoré ako také majú právomoc zhromažďovať, obchodovať a robiť rozhodnutia na základe využívania osobných dát, zatiaľ čo jednotlivci môžu stále len dúfať, že ak budú tvrdo pracovať, získajú určitú kontrolu nad tým, ako sa nakladá s ich údajmi. Cieľom zmien a princípov, ktoré stanovujeme v tejto deklarácii, je obnovenie rovnováhy a posun smerom k vízii osobných dát zameraných na človeka. Sme presvedčení, že ide o podmienky pre spravodlivú, udržateľnú a prosperujúcu digitálnu spoločnosť, ktorej základy spočívajú v nasledujúcich aspektoch:

  • Dôvera, ktorá je založená na vyvážených a spravodlivých vzťahoch medzi ľuďmi, ako aj medzi ľuďmi a organizáciami;
  • Sebaurčenie, ktoré sa dosahuje nielen prostredníctvom právnej ochrany, ale aj proaktívnymi opatreniami na zdieľanie dát s jednotlivcami;
  • Maximalizácia kolektívnych výhod osobných dát ich spravodlivým zdieľaním medzi organizáciami, jednotlivcami a spoločnosťou.

1. POSUNY MOJICH DÁT: ČO JE POTREBNÉ ZMENIŤ

Naším prvoradým cieľom je posilniť jednotlivcov k tomu, aby používali svoje osobné údaje na svoje vlastné účely a bezpečne ich zdieľali podľa svojich vlastných podmienok. Tento prístup zameraný na človeka budeme uplatňovať a používať v našich vlastných službách, pričom vybudujeme nástroje a budeme zdieľať naše skúsenosti, aby sme tento prístup šírili a aplikovali ďalej.

1.1. POSUN OD FORMÁLNYCH K AKTÍVNYM PRÁVAM

V mnohých krajinách majú jednotlivci po celé desaťročia garantovanú zákonnú ochranu dát, ich práva však zostávajú väčšinou formálne: málo známe, ťažko vymáhateľné a často zatajované podnikovými praktikami. Chceme, aby sa skutočná transparentnosť a skutočne informovaný súhlas stali novou normou pre interakcie ľudí a organizácií. Myslíme tým, aby sa prístup a náprava, prenosnosť a právo „byť zabudnutý“ stali „právami na jedno kliknutie“: t.j. právami, ktoré sú rovnako jednoduché a efektívne na použitie ako najlepšie online služby súčasnosti a budúcnosti.

1.2. POSUN OD OCHRANY DÁT K POSILŇOVANIU DÁT

Cieľom nariadení o ochrane údajov a spoločenských etických kódexov je chrániť ľudí pred zneužitím a nesprávnym využitím ich osobných dát organizáciami. Zatiaľ čo toto ostane aj naďalej nevyhnutnosťou, máme v úmysle zmeniť bežné postupy tak, aby boli jednotlivci chránení a súčasne oprávnení používať dáta, ktoré o nich organizácie vlastnia. Medzi príklady takéhoto použitia patrí zjednodušenie administratívy, spracovanie dát z viacerých zdrojov s cieľom zlepšenia informovanosti, personalizovaní asistenti fungujúci na báze umelej inteligencie či rozhodovanie a zdieľanie údajov na základe individuálnych podmienok.

1.3. POSUN OD ZATVORENÝCH K OTVORENÝM EKOSYSTÉMOM

Dnešná dátová ekonomika vytvára sieťové efekty a uprednostňuje niekoľko platforiem, ktoré sú schopné zhromažďovať a spracúvať veľké množstvá osobných dát. Tieto platformy blokujú trhy nielen pre svojich konkurentov, ale aj pre väčšinu podnikov, ktorým hrozí strata priameho prístupu k svojim zákazníkom. Tým, že umožníme jednotlivcom kontrolovať, čo sa stane s ich dátami, máme v úmysle vytvoriť skutočne voľný tok dát – slobodne určený jednotlivcami, oslobodený od globálnych blokovaní – a tým zabezpečiť rovnováhu, spravodlivosť, rozmanitosť a konkurenciu v digitálnej ekonomike.

2. ROLE V MOJICH DÁTACH: KTO ČO ROBÍ

Poznámka: “Rola” nerovná sa “Aktér” – jednotlivec alebo organizácia môže plniť jednu alebo viacero rolí súčasne.

JEDNOTLIVEC

Jednotlivec, ktorý spravuje používanie svojich osobných dát na vlastné účely a udržiava vzťahy s inými jednotlivcami, službami alebo organizáciami.

DÁTOVÝ ZDROJ

Zdroj dát zhromažďuje a spracúva osobné údaje, o ktoré môžu mať ostatné role (vrátane osôb) záujem.

SLUŽBA POUŽÍVAJÚCA DÁTA

Služba využívajúca dáta môže byť oprávnená získavať a používať osobné údaje z jedného alebo viacerých dátových zdrojov.

PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH DÁT

Prevádzkovateľ osobných údajov umožňuje jednotlivcom bezpečne pristupovať, spravovať a používať ich osobné dáta, ako aj kontrolovať tok osobných údajov s dátovými zdrojmi a službami využívajúcimi dáta. Jednotlivci môžu byť vlastnými prevádzkovateľmi svojich údajov. V iných prípadoch prevádzkovatelia nepoužívajú samotné informácie z údajov, ale umožňujú pripojenie a bezpečné zdieľanie dát medzi ostatnými rolami v ekosystéme.

3. PRINCÍPY MOJICH DÁT: ČO CHCEME DOSIAHNUŤ

S cieľom urobiť zmeny potrebné pre dosiahnutie prístupu k osobným dátam, ktorý bude zameraný na človeka, zaväzujeme sa pracovať na nasledujúcich princípoch a ich advokácii:

3.1 KONTROLA OSOBNÝCH DÁT, KTORÁ JE ZAMERANÁ NA ČLOVEKA

Jednotlivci by mali byť splnomocnení na riadenie svojho osobného života online aj offline. Mali by im byť poskytnuté praktické prostriedky na pochopenie a efektívnu kontrolu toho, kto má prístup k ich dátam a ako sa tieto dáta používajú a zdieľajú.

Chceme, aby sa súkromie, dátová bezpečnosť a minimalizácia dát stali štandardnou praxou pri navrhovaní aplikácií. Chceme, aby organizácie umožnili jednotlivcom porozumieť zásadám ochrany osobných dát a ako ich aktivovať. Chceme, aby jednotlivci boli oprávnení dať súhlas, zamietnuť súhlas alebo odvolať svoj súhlas na zdieľanie dát na základe jasného pochopenia toho prečo, ako a ako dlho budú tieto dáta používané. V konečnom dôsledku chceme, aby sa podmienky používania osobných dát stali riešiteľnými medzi jednotlivcami a organizáciami spravodlivým spôsobom.

3.2 JEDNOTLIVEC AKO BOD INTEGRÁCIE

Hodnota osobných údajov exponenciálne rastie s ich rôznorodosťou; avšak tak isto rastie aj hrozba ohrozenia nášho súkromia. Tento rozpor možno vyriešiť, ak sa jednotlivci stanú „centrami“, v ktorých alebo prostredníctvom ktorých dochádza ku krížovému porovnávaniu osobných dát.

Tým, že umožníme jednotlivcom mať 360-stupňový dohľad nad ich dátami a že im rovnako umožníme pôsobiť ako „body integrácie“ údajov o nich, chceme priniesť novú generáciu nástrojov a služieb, ktoré budú poskytovať hĺbkovú personalizáciu a vytvárať nové znalosti založené na dátach bez toho, aby ohrozili súkromie alebo zvýšili množstvo osobných dát v obehu.

3.3 POSILNENIE JEDNOTLIVCA

V spoločnosti založenej na údajoch, rovnako ako v každej spoločnosti, by sa jednotlivci nemali považovať iba za zákazníkov alebo užívateľov vopred definovaných služieb a aplikácií. Mali by sa považovať za slobodných a autonómnych agentov, ktorí sú schopní určiť a sledovať svoje vlastné ciele. Mali by mať pôsobenie a iniciatívu.

Chceme, aby jednotlivci boli schopní bezpečne spravovať svoje osobné dáta svojím preferovaným spôsobom. Chceme pomôcť jednotlivcom, aby mali k dispozícii nástroje, zručnosti a asistenciu pri transformácii ich osobných údajov na užitočné informácie, znalosti a autonómne rozhodovanie. Sme presvedčení, že toto sú predpoklady budovania spravodlivých a prospešných vzťahov založených na dátach.

3.4 PRENOSNOSŤ: PRÍSTUP A OPÄTOVNÉ POUŽITIE

Prenosnosť osobných dát, ktorá jednotlivcom umožňuje získavať a opätovne využívať svoje osobné údaje na svoje vlastné účely a naprieč rôznymi službami, je kľúčom k posunu od dát v uzavretých zásobníkoch smerom k dátam, ktoré sa stávajú opakovane použiteľnými zdrojmi. Prenosnosť dát by nemala byť iba zákonným právom, ale mala by byť kombinovaná s praktickými prostriedkami.

Chceme posilniť jednotlivcov, aby efektívne prenášali svoje osobné dáta, a to tak, že si ich budú môcť stiahnuť do svojich osobných zariadení, ako aj preniesť do iných služieb. Chceme dopomôcť k tomu, aby zdroje údajov sprístupňovali tieto údaje bezpečne a ľahko v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte. Platí to pre všetky osobné dáta bez ohľadu na právny základ (zmluva, súhlas, legitímny záujem atď.) zhromažďovania dát, s možnými výnimkami pre obohacujúce dáta (enriched data).

3.5 TRANSPARETNOSŤ A ZODPOVEDNOSŤ

Organizácie, ktoré používajú dáta určitej osoby by jej mali povedať, čo s nimi robia a prečo to robia, a následne by mali dáta použiť naozaj tak, ako deklarujú. Mali by prevziať zodpovednosť za zamýšľané, ako aj nezamýšľané následky uchovávania a používania osobných dát vrátane, ale nielen, bezpečnostných incidentov a umožniť jednotlivcom, aby ich na túto zodpovednosť vyzvali.

Chceme sa ubezpečiť, že podmienky a zásady ochrany osobných dát odrážajú realitu spôsobmi, ktoré umožňujú ľuďom vopred sa informovane rozhodovať a ktoré môžu byť overené v priebehu a po ukončení procesov. Chceme jednotlivcom umožniť pochopiť, ako a prečo sa rozhodujú na základe ich dát. Chceme vytvoriť ľahko použiteľné a bezpečné kanály pre jednotlivcov, aby videli a kontrolovali, čo sa stane s ich dátami, upozorňovali na možné problémy a spochybňovali rozhodnutia založené na algoritmoch.

3.6 INTEROPERABILITA

Účelom interoperability je eliminovať trenie v toku dát z dátových zdrojov či služieb využívajúcich dáta a súčasne eliminovať možnosti blokovania dát. Toto by sa malo dosiahnuť neustálym smerovaním k spoločným obchodným postupom a technickým normám.

Aby sme maximalizovali pozitívne účinky otvorených ekosystémov, budeme nepretržite pracovať na interoperabilite údajov, otvorených API, protokoloch, aplikáciách a infraštruktúre, aby všetky osobné dáta boli prenosné a opakovane použiteľné bez straty kontroly používateľov. Budeme stavať na všeobecne uznávaných štandardoch, ontológiách, knižniciach a schémach, alebo v prípade potreby pomôžeme vyvinúť nové.

 

4. OPATRENIA: ČO JE POTREBNÉ UROBIŤ

  • Podpíšte deklaráciu ako jednotlivec a/alebo ako organizácia. Táto deklarácia je napísaná v budúcom čase: ak sa tam Vaša organizácia ešte celkom nenachádza, ale je odhodlaná posunúť sa týmto smerom, mali by ste deklaráciu určite podpísať!
  • Okomentujte deklaráciu. Táto deklarácia sa bude postupne vyvíjať na základe Vašich nápadov a praktických skúseností. Počiatočné preskúmanie sa uskutoční po 6 mesiacoch.
  • Použite deklaráciu na podporu svojich vlastných projektov a zámerov. Založte na tom svoj rámec dôvery alebo podmienok poskytovania služieb. Použite ho na lobovanie a presvedčenie klientov, partnerov, zainteresovaných strán atď.

REFERENCIE

Diese Erklärung von Prinzipien ist aus vielen Quellen inspiriert. Die wichtigsten davon sindTáto Deklarácia princípov vychádza z mnohých zdrojov inšpirácie, z ktorých najvýznamnejšie sú:

 

For the translation we thank Dagmar Celuchova Bosanska and Juraj Bardy.

 

If you wish to sign the declaration, please do it here. If you decide not to sign it, we’d love to hear why! All comments are welcome here.