Hungarian

Vállalkozók, aktivisták, oktatók, gazdasági társaságok, állami hivatalok és fejlesztők vagyunk. Éveken keresztül különböző szavakkal próbált uk kifejezni amivel foglalkozunk – MyData, Self Data, VRM (Vendor Relationship Management), Internet of Me, PIMS (Personal Information Management Services) stb., miközben az a közös cél vezérelt bennünket, hogy az egyének teljeskörűen rendelkezhessenek a személyes adataikról. Így próbáltunk segíteni abban, hogy az egyének és a közösségek fejlesszék tudásukat, megfelelő információkra alapozott döntéseket hozzanak, tudatosabban és hatékonyabban kommunikáljanak egymással és a szervezetekkel.

Az elmúlt években együttesen építettünk ki egy hálózatot, amelynek résztvevői megosztják egymással tapasztalataikat, közös projekteket fejlesztenek, találkoznak a MyData konferenciákon és közös erőfeszítéseket tesznek a személyes adatok emberközpontú megközelítésére.

Elérkezett az ideje annak, hogy ezt a munkát az egész világgal megismertessük és bemutassuk az egyénekre, társadalomra és gazdaságra való hatását. Úgy gondoljuk itt az idő, hogy nyilvánosan is kiálljunk a minket vezérlő értékek mellett és tettekre buzdítsuk mindazokat, akik ugyanezeket az értékeket vallják. Csatlakozz hozzánk, hogy megváltoztassuk a személyes adatokkal kapcsolatos gondolkodásmódot. Csatlakozz hozzánk a MyData mozgalom létrehozásában!

MYDATA ALAPELVEK NYILATKOZATA

A személyes adatok egyre fontosabbá válásával a társadalomban egyre sürgetőbb annak biztosítása, hogy az egyének megismerhessék és ellenőrizhessék személyes adataikat, valamint az adataik megosztásából származó tudásból és haszonból is részesüljenek.

Napjainkban a hatalmi egyensúly meglehetősen eltolódott a személyes adatok összegyűjtésével, adás-vételével és automatikus döntéshozatallal foglalkozó szervezetek irányába. Ezzel szemben az egyének legfeljebb abban reménykedhetnek, hogy nagy erőfeszítések árán némi ellenőrzést szerezhessenek az adataik felett.

Az ebben a Nyilatkozatban megfogalmazott javaslatok és elvek célja az egyensúly helyreállítása és a személyes adatok ember-központú elképzelése felé történő elmozdulás. Hisszük, hogy ezek a feltételei egy igazságos, fenntartható és virágzó digitális társadalomnak, amely az alábbi alapokon nyugszik:

  • Bizalom és bizonyosság ami a kiegyensúlyozott és tisztességes kapcsolatokra épül mind az emberek mind az emberek és szervezetek között;
  • Az önrendelkezés, amelyet nemcsak jogi védelem mellett lehet elérni, hanem proaktív fellépéssel is, hogy megossza az adatok erejét az egyénekkel;
  • A személyes adatok kollektív előnyeinek maximalizálása, a szervezetek, az egyének és a társadalom közötti igazságos megosztással.

 

1. MYDATA VÁLTOZÁSOK: MIT KELL MÁSHOGYAN CSINÁLNI

Elsődleges célunk az, hogy felhatalmazzuk az egyéneket arra, hogy személyes adataikat saját céljaikra használják fel, és biztonságosan megosszák őket a saját feltételeik szerint. Ezt az emberközpontú megközelítést alkalmazzuk saját szolgáltatásainkra. Továbbá eszközöket építünk és megosztjuk a tudásunkat, hogy másokat is segítsünk ebben.

1.1 A FORMÁLISTÓL AZ ALKALMAZHATÓ JOGOKIG

Sok országban az egyének évtizedek óta törvényes adatvédelmet élveznek, de jogaik továbbra is leginkább formálisak: kevéssé ismertek, nehezen érvényesíthetők és gyakran elfedik őket a vállalatok gyakorlatai. Azt akarjuk, hogy az emberek és szervezetek közötti új normális interakció az igazi átláthatóság és valódi tájékoztatáson alapuló beleegyezés legyen. Az a szándékunk, hogy a hozzáférés és a jogorvoslat, a hordozhatóság és az elfeledtetéshez való jog egy kattintással elérhető jogok legyenek: olyan jogok, amelyek egyszerűek és hatékonyak, mint a ma és a holnap legjobb online szolgáltatásai.

1.2 AZ ADATVÉDELEMTŐL AZ ADATTUDATOSSÁGIG

Az adatvédelmi szabályzatok és a vállalati etikai kódexek célja, hogy megvédjék az embereket attól, hogy a szervezetek visszaéljenek személyes adataikkal. Bár ezek továbbra is szükségesek maradnak, mi meg akarjuk változtatni az általános gyakorlatot úgy, hogy az egyének védelmet élvezzenek és felhatalmazást kapjanak arra, hogy a szervezetek által tárolt adataikat használhassák. Ilyen felhasználási módok például az adminisztratív papírmunka egyszerűsítése, több forrásból származó adatok feldolgozása, az önismeret fejlesztése, személyre szabott mesterséges intelligencia asszisztensek, döntéshozatal és adatmegosztás az egyéni kifejezések alapján.

1.3 ZÁRTRÓL NYÍLT ÖKOSZISZTÉMÁKRA

A mai adatgazdaság olyan hálózati hatásokat hoz létre, amelyek előnyben részesítik a legnagyobb mennyiségű személyes adat gyűjtésére és feldolgozására képes platformokat. Ezek a platformok elzárják a piacokat, nem csak a versenytársaik, de a legtöbb vállalkozás elől is, akik elveszíthetik az ügyfeleikhez való közvetlen hozzáférését. Azáltal, hogy az egyének számára lehetővé tesszük, hogy ellenőrizzék mi történik az adataikkal, szándékunkban áll létrehozni egy valóban szabad adatáramlást – egyénileg szabadon eldöntve, a globális akadályoktól mentes-, és egyensúlyt, tisztességet, sokszínűséget és versenyt teremteni a digitális gazdaságban.

 

2. MYDATA SZEREPEK: KI MIT CSINÁL

Kérjük, vedd figyelembe: a “Szerepek” nem “Szereplők“, egy személy vagy szervezet egyszerre több szerepet is betölthet.

MyData Roles

SZEMÉLY

Az az egyén, aki saját személyes adatainak a saját célokra történő felhasználását kezeli, és kapcsolatot tart más egyénekkel, szolgáltatásokkal vagy szervezetekkel.

ADATFORRÁS

Az adatforrás gyűjti össze és dolgozza fel a személyes adatokat, amiket a többi szereplő (beleértve a Személyeket) elérhet vagy felhasználhat.

ADATFELHASZNÁLÓ SZOLGÁLTATÁS

Az adatfelhasználó szolgáltatást lehet felhatalmazni arra, hogy személyes adatot kérjen le és használjon egy vagy több adatforrásból.

SZEMÉLYESADAT-KEZELŐ

A személyesadat-kezelő ad lehetőséget az egyéneknek arra, hogy biztonságosan hozzáférjenek, kezeljék és használják saját személyes adataikat, valamint ellenőrizzék a személyes adatok áramlását az adatforrások és azokat használó szolgáltatások között. Az egyének is lehetnek a saját maguk adatkezelői. Más esetekben a kezelők nem használják magát az információt, hanem lehetővé teszik a kapcsolódást és az adatforrás megosztást az ökoszisztéma más szerepkörei között.

 

3. MYDATA ALAPELVEK: AMIT EL AKARUNK ÉRNI

A személyes adatokhoz történő ember-központú megközelítéshez szükséges változások érdekében elkötelezzük magunkat a következő elvek kidolgozásában és támogatásában:

3.1 A SZEMÉLYES ADATOK EMBERKÖZPONTÚ ELLENŐRZÉSE

Tegyük képessé az egyéneket a magánéletük kezelésére mind online, mind offline értelemben. Biztosítsuk számukra a gyakorlati eszközöket, amelyekkel megérthetik és hatékonyan ellenőrizhetik azt, hogy ki fér hozzá az adataikhoz illetve hogyan használják és osztják meg azokat.

Azt akarjuk, hogy az alkalmazások tervezésekor általános gyakorlattá váljon a magánélet tiszteletben tartása, az adatbiztonság és az adatok minimalizálása. Azt akarjuk, hogy a szervezetek lehetővé tegyék az egyének számára az adatvédelmi irányelvek megismerését és azt, hogy hogyan tudják aktiválni azokat. Azt akarjuk, hogy az egyének felhatalmazással rendelkezzenek arra, hogy megadják, megtagadják vagy visszavonják hozzájárulásukat az adataik megosztásához, annak pontos ismeretében, hogy miért, hogyan és mennyi ideig használják fel az adataikat. Végső soron azt szeretnénk, hogy a személyes adatok felhasználásának feltételeiről az egyének és a szervezetek tisztességesen tudjanak egyezkedni egymással.

3.2 EGYÉNEK, MINT INTEGRÁCIÓS PONT

A személyes adatok értéke exponenciálisan nő a sokféleségükkel, ugyanakkor a magánélet tiszteletben tartása is egyre nagyobb veszélybe kerül. Ez az ellentmondás megoldható az egyének olyan “csomópontokká” válnának, ahol vagy amelyeken keresztül a személyes adatok kereszthivatkozása történik.

Azáltal, hogy lehetővé válik az egyének számára, hogy teljes képet kapjanak az adataikról, és “integrációs pontként” működjenek, olyan eszközök és szolgáltatások új generációját szeretnénk elérhetővé tenni, amelyek mélyreható személyreszabhatóságot biztosítanak és új adatalapú ismereteket hoznak létre, anélkül, hogy a magánélet tiszteletben tartását veszélyeztetnék, és nem növelnék a forgalomban lévő személyes adatok mennyiségét.

3.3 A FELHATALMAZOTT EGYÉN

Az adatközpontú társadalomban, mint bármelyik társadalomban, az egyénekre nem szabad előre meghatározott szolgáltatások és alkalmazások felhasználóiként vagy ügyfeleiként tekinteni. Szabad és autonóm ügynöknek kell tekinteni őket, akik képesek arra, hogy saját céljaikat meghatározzák és megvalósítsák. Tettre késznek és kezdeményezőnek kellene lenniük.

Azt akarjuk, hogy az egyének biztonságosan kezelhessék személyes adataikat a saját maguk módján. Segíteni szeretnénk az egyéneknek abban, hogy rendelkezzenek eszközökkel, készségekkel és segítséggel, annak érdekében, hogy személyes adataikat hasznos információvá, tudássá és autonóm döntéshozatallá alakíthassák. Hisszük, hogy ezek a tisztességes és gyümölcsöző adatalapú kapcsolatok előfeltételei.

3.4 HORDOZHATÓSÁG: HOZZÁFÉRÉS ÉS ÚJRA FELHASZNÁLÁS

A személyes adatok hordozhatósága, amely lehetővé teszi az egyének számára, hogy személyes adataikat saját céljaikra megszerezzék és felhasználják a különböző szolgáltatásokon keresztül, kulcsfontosságú a zárt silókban lévő adatok újrahasznosítható erőforrássá válásához. Az adatok hordozhatósága nem pusztán egy törvény adta jog kellene, hogy legyen, hanem gyakorlati eszközökkel kellene kombinálni.

Biztosítani szeretnénk az egyének számára a személyes adataik hatékony hordozhatóságának lehetőségét történjen ez akár az adataik személyes esyzközeikre történő letöltésével akár más szolgáltatások számára való átküldésével. Segíteni szándékozunk az Adatforrásoknak ezen adatok biztonságosan és könnyen hozzáférhetővé tételében egy strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formátumban. Mindez az adatgyűjtés jogalapjától (szerződés, beleegyezés, törvényes érdek stb.) függetlenül a dúsított adatok kivételével minden személyes adatra vonatkozik.

3.5 ÁTLÁTHATÓSÁG ÉS FELELŐSSÉGRE VONHATÓSÁG

A személyes adatokat használó szervezeteknek nyilatkozzanak arról, hogy mit és miért tesznek az adatokkal és e szerint is járjanak el. Vállalják a személyes adatok birtoklásával és használatával járó felelősséget mind a szándékos, mind a nem szándékos következményekért beleértve, de nem kizárólagosan a biztonsági incidenseket is. Tegyék lehetővé az egyének számára az illetők felelősségre vonását.

Biztosak akarunk lenni abban, hogy az adatvédelmi tájékoztatók és irányelvek tükrözik a valóságot az emberek számára lehetővé téve a megalapozott döntéshozatalt illetve a műveletek előtt és után történő ellenőrzést. Azt akarjuk, hogy az egyének megérthessék az adataikon alapuló döntéshozatal hogyan és miért történik. Könnyen használható és biztonságos csatornákat szeretnénk létrehozni, hogy az egyének láthassák és meghatározhassák, hogy mi történik az adataikkal, figyelmeztethessük őket a lehetséges problémákra és kétségbe vonhassuk az automatizált döntéseket.

3.6 EGYÜTTMŰKÖDÉS

Az együttműködés célja az adatáramlás elősegítése az adatforrásoktól az adatot használó szolgáltatásokig kiküszöbölve az adatok elzáródását (data lock-in).Mindezt a közös üzleti gyakorlatok és technikai szabványok felé történő folyamatos haladással érjük el.

A nyílt ökoszisztémák pozitív hatásainak maximalizálása érdekében folyamatosan dolgozunk az adatok átjárhatósága, nyílt API-k, protokollok, alkalmazások és infrastruktúra felé. Így minden személyes adat hordozhatóvá és újrafelhasználhatóvá válik anélkül, hogy elveszítené a felhasználói ellenőrzést. Közösen elfogadott szabványokra, ontológiákra, könyvtárakra és sémákra építünk, vagy szükség esetén újakat fejlesztünk ki.

 

4. TENNIVALÓK: MI TÖRTÉNJEN MOST?

  • Írd alá a Nyilatkozatot egyénileg és / vagy egy szervezetként! Ez a Nyilatkozat a jövő időben íródik: akkor is írd alá ha a szervezeted még nem egészen tart ott de elkötelezett ebben az irányban.
  • Kommentáld a Nyilatkozatot! Ez a Nyilatkozat idővel fejlődni fog az ötleteid és gyakorlati tapasztalat alapján. 6 hónap múlva lesz az első felülvizsgálat.
  • Használd a Nyilatkozatot saját projektjeid és szándékaid előmozdításara! Vedd alapul a bizalmi keretrendszered vagy a szolgáltatásaid feltételeinek kidolgozásánál! Használd lobbizásra és ügyfelek, partnerek, érdekelteket stb. meggyőzésére.

 

REFERENCIÁK

Ezen Alapelvek Nyilatkozata számos inspirációs forrásra támaszkodik, amelyek közül a legfontosabbak:

 

For the translation we thank Kata Molnàr, Roland Gecse and Adriàn Molnàr.

 

If you wish to sign the declaration, please do it here. If you decide not to sign it, we’d love to hear why! All comments are welcome here.